Jigme Rinpoche during the Shamarpa Guru Yoga Retreat in Sharminub
© Tokpa Korlo